Skip to content

Mt. Tamalpias Lakes

Oct, 2023

www/2023/10/Mt. Tamalpias Lakes/Bon Tempe Lake and foliage.JPG Bon Tempe Lake and foliage

www/2023/10/Mt. Tamalpias Lakes/Bon Tempe Lake.JPG Bon Tempe Lake

www/2023/10/Mt. Tamalpias Lakes/Ducks sitting on a tube in Lake Lagunitas.JPG Ducks sitting on a tube in Lake Lagunitas

www/2023/10/Mt. Tamalpias Lakes/Lake Lagunitas.JPG Lake Lagunitas

www/2023/10/Mt. Tamalpias Lakes/Lichen and pinecones.JPG Lichen and pinecones

www/2023/10/Mt. Tamalpias Lakes/Wooden structures outside Lake Lagunitas.JPG Wooden structures outside Lake Lagunitas

www/2023/10/Mt. Tamalpias Lakes/Woodpeckers demolishing a tree.JPG Woodpeckers demolishing a tree